/* G-WW75PF49LY */
Image12

Privacy

Privacy statement Businessbasecamp

Dit Privacy Statement is van toepassing op onze website (www.bscmp.eu). Hierin beschrijft Businessbasecamp (hierna: “Businessbasecamp”, “we” of “wij”) welke persoonsgegevens er verzameld worden door jouw bezoek aan onze website en/of door het gebruik van de via deze website aangeboden professionele diensten en/of informatie. Businessbasecamp vindt de bescherming van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, sollicitanten, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie zijn wij?

Businessbasecamp is statutair gevestigd te de Bilt en houdt kantoor in De Bilt (3732 GM) aan de Emmalaan 10 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75528827. Wij zijn “verantwoordelijke” in de zin van de AVG

Technische informatie en cookies

Onze website verzamelt automatisch bepaalde informatie over jouw bezoek, zoals bijvoorbeeld je IP-adres, de datum van het invullen van de sollicitatiegegevens en “cookies”. Voor zover wij deze informatie gebruiken, is deze altijd geanonimiseerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van onze website of dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van een professionele dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen) van een professionele dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. De op deze manier verkregen informatie wordt (met inbegrip van het IP-adres van je computer) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die aangeleverd wordt door Instagram, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Om te zien wat deze sociale netwerken doen met jouw persoonsgegevens die via deze code wordt verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Instagram, Twitter en LinkedIn.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Businessbasecamp gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om onze professionele diensten in het kader van onze bedrijfsuitoefening aan je te verlenen en deze continue te verbeteren;
  2. Om je informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten toe te zenden;
  3. Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en onze professionele diensten te beveiligen;
  4. Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen of bewerken. Het voorgaande geldt niet indien de persoonsgegevens geanonimiseerd worden opgeslagen voor statistische doeleinden.

Met wie kunnen we jouw persoonsgegevens delen?

Businessbasecamp zal zonder jouw uitdrukkelijke toestemming jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze professionele diensten aan jou (denk hierbij bijvoorbeeld opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties) en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. Ook kunnen wij jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht zijn, dan wel indien wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van onze eigen rechten.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden conform deze Privacy Statement, en deze derden buiten de Europese Unie gevestigd zijn, zal deze doorgifte alleen plaatsvinden indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Businessbasecamp en jou, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

Rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde (de verwerking) van jouw persoonsgegevens inzien of een overzicht hiervan opvragen. Ook kun je een verzoek tot wijziging indienen of ons verzoeken je gegevens geheel te verwijderen dan wel deze gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Bovengenoemde verzoeken kun je aan ons kenbaar maken via een e-mail aan info@basecampinterim.nl. Wij zullen jij dan zo snel mogelijk informeren over je verzoek.

Beveiliging

Businessbasecamp doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij doen dit aan de hand van passende technische en organisatorische maatregelen. Inbreuken in verband met persoonsgegevens kunnen door jou of een ieder die een inbreuk constateert, gemeld worden bij de directie van Businessbasecamp via een e-mail aan info@basecampinterim.nl. Binnen 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van een dergelijke inbreuk zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens informeren en zo nodig ook degene wiens persoonsgegevens het betreft.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Businessbasecamp, stuur dan een email naar info@basecampinterim.nl.

Wijzigingen

Businessbasecamp kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te vinden op onze website. Deze versie is geldig vanaf 25 mei 2018.